یکشنبه 30 شهریور 1393

بازدید مجری محترم طرح پایش از مرکز رشد واحدهای فناور

سرکار خانم مهندس مجیب، مجری طرح پایش مراکز رشد، امروز صبح ضمن بازدید از مرکز رشد و واحدهای مستقر...

 طرح پایش مراکز رشد کشور توسط انجمن علمی پارک های علم و فناوری و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا میگردد. هدف از این طرح، افزایش بهره وری به واسطه ی ارزیابی عملکرد مراکز رشد کشور می باشد. در این راستا مجری طرح، سرکار خانم مهندس مجیب، صبح روز یکشنبه 30 شهریور ماه، ضمن بازدید از مرکز رشد به گفتگو با اعضای ستاد و واحدهای مرکز  پرداختند.