شنبه 18 بهمن 1393

سومین رویداد ایده بازار دانشگاه امیرکبیر

اداره کل انجمن های علمی و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند

 سومین رویداد ایده بازار در حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنعت، طرح ها و یا اختراعات ثبت شده خود را به فروش برسانید.

اطلاعات بیشتر در سایت ایده بازار به آدرس http://ideasbazaar.ir