دوشنبه 12 مهر 1395

تسهیلات گمرکی شرکتهای دانش‌بنیان

شرکتهای دارای مجوزدانش‌بنیان می‌توانند علاوه بر استفاده از معافیت کالاهای دانش‌بنیان از حقوق ورودی ، از تسهیلات ویژه زیر نیز استفاده کنند:

 

1- استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی

2-  پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امورگمرکی

3- پذیرش ضمانت نامه بانکی کلی برای ترخیص قطعی و سایر رویه ها ماده 6 آئین نامه اجرائی فانون امور گمرکی

4-  استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

5-  ترخیص کالا از مسیر سبز گمرکی

6-  استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

7-  استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

8-  تخفیف در هزینه خدمات انجام خدمات گمرکی به پیشنهاد گمرک و تایید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی)حداکثر تا سقف 50 درصد

9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره شده است

10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

11-  ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد 

13-نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد .

14-استفاده از ماده 42 ، اجازه رئیس کل گمرک و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم

15-استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 

16-استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امورگمرکی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

17-رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکتهای تولیدی ) در سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسری

18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان 

19-گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جای ضمانتنامه