شنبه 8 آبان 1395

سخنرانی مهندس سروش و پیش رویداد زیست شتاب قزوین

مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه. زمان: یکشنبه 9 آبان ماه ساعت 8-12