دوشنبه 2 اسفند 1395

دومین مسابقه خوشمزه پول در بیار

دومین جشنواره غذا
مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری گروه مدیریت صنعتی برگزار میکند
16 اسفند ماه - سالن دانشکده علوم پایه