دوشنبه 16 اسفند 1395

مسابقه خوشمزه پول در بیار برگزار شد

این رویداد روز دوشنبه ساعت 10-12 در سالن دانشکده علوم پایه برگزار گردید