چهارشنبه 16 فروردین 1396

نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان

نخستین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان استان برگزار میشود.