دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

معرفی مرکز رشد در جلسات گروه های آموزشی

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در راستای تلاش برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین، اقدام به...

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در راستای تلاش برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین، اقدام به معرفی خدمات خود در جلسات هفتگی گروه‌های آموزشی دانشگاه نموده است. هدف از این اینکار، گسترش مشارکت اعضای محترم هیأت علمی در فعالیت های فناورانه و تجاری سازی ایده های پژوهشی خود می باشد.