چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

مسابقه بزرگ "یک نیاز، یک راه حل"

مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی برگزار میکند