سه شنبه 2 خرداد 1396

تأکید معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برحمایت طرحهای کارآفرینی

معاون وزیر علوم ورئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: از طرح‌های کارآفرینانه در دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شود حمایت می کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار داشت: دانشجویان و دانش آموختگان باید رویکرد خود را برای توسعه کارهای ابتکاری و نو قرار دهند و با این امید، فعالیت های خود را برنامه ریزی کنند.

وی گفت: خوشبختانه در شرایط کنونی زیرساخت های خوبی در کشور فراهم شده و در حال حاضر زمان جهش اقتصادی برای کشور فراهم است.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در حال حاضر اشتغال به دغدغه اصلی جامعه و خانواده ها تبدیل شده و از نگاه ما بهترین راه و پیش نیاز حل بیکاری، مهارت آموزی و توجه ویژه به دانشگاه های کارآفرین و عرضه محور مانند دانشگاه فنی و حرفه ای است.