یکشنبه 4 تیر 1396

برگزاری اولین همایش ملی آمایش علم و فناوری در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با همکاری و مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و مراکز علمی و پژوهشی استان قزوین اولین همایش ملی آمایش علم و فناوری را برگزار می کند.

 در این همایش که در آذرماه ۱۳۹۶ برگزار می شود، اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران، با ارائه نظرات تخصصی خود در باره آمایش علم و فناوری، و ابعاد، زمینه ها، آثار و پیامدهای آن می پردازند.

محورهای همایش که در جلسه شورای علمی همایش تایید و در شورای سیاست گذاری همایش تصویب شد به شرح زیر اعلام می شود.

 
 

1. رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری .

نقش آینده نگاری در بهبود فرآیند آمایش علم و فناوری.
کاربرد آینده نگاری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.
 

2. آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه ای توسعه علم و فناوری .

کاربرد آمایش آموزش عالی در آمایش علم و فناوری.
آمایش علم و فناوری از منظر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی.
نقش و جایگاه تشکل های علمی در آمایش علم و فناوری
نقش و جایگاه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در آمایش علم و فناوری
رویکرد دانشگاه های نسل سوم به توسعه منطقه ای علم و فناوری
 

3. مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای.

مدل های مدیریت پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای رشد علم و فناوری.
مدل ها و روش های نیاز سنجی پژوهشی منطقه ای.
رویکرد استراتژیک به آمایش علم و فناوری.
بستر های نهادی و سازمانی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
مدل های مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت ها و شرایط جغرافیایی و محیطی.
 

4. پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری.

بهره گیری از نظریه ها و روش های آینده نگاری در آمایش علم و فناوری.
کاربرد مدل ها و روش های آمایشی در آینده نگاری علم و فناوری.
 

5. سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های منطقه ای.

کاربرد سیاستگذاری علم و فناوری در آمایش علم و فناوری.
سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد توسعه منطقه ای .
 

6. تجربیات موفق در آمایش علم و فناوری.

موفقیت ها و شکست ها در آمایش علم و فناوری در عرصه ملی و بین المللی.
چالش های آمایش علم و فناوری و ارائه راهکارها.
بررسی و مطالعه اسناد آمایش علم و فناوری.
الزامات و مولفه های اساسی در تدوین سند آمایش علم و فناوری در سطح ملی و منطقه ای.
ارایه تجربیات مناطق ویژه علم و فناوری کشور ( کریدورهای علم و فناوری ) در پیوند با آمایش علم و فناوری
 

7. ابعاد، بسترها،زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری .

بسترهای اجتماعی آمایش علم و فناوری.
زمینه های فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی توسعه منطقه ای علم و فناوری.
 

8. خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری.

جایگاه نظام نوآوری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.
کاربرد چرخه نوآوری در آمایش علم و فناوری.
 

9. نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری.

کاربرد نظریه ها، مدل ها و روش های آمایش سرزمین در حوزه علم و فناوری.
نقش مطالعات آمایشی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای علم و فناوری.
مدل سازی ریاضی در آمایش علم و فناوری.
رویکرد های برنامه ریزی منطقه ای در ارتقاء تولید علم و فناوری .
نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علم و فناوری و آمایش سرزمین.
 

10. اقتصاد دانش بنیان و توسعه منطقه ای علم و فناوری.

ابعاد و بسترهای اقتصادی آمایش علم و فناوری.
جایگاه آمایش علم و فناوری در بهبود برنامه های توسعه.
 
 
 
با توجه به گستردگی موضوع، محورهای همایش محدود به موارد فوق نیست و می تواند مجموعه موضوعات مرتبط با آمایش علم و فناوری را شامل گردد. از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور دعوت می شود یافته ها و مقالات علمی پژوهشی خود را در موضوعات مرتبط با آمایش علم و فناوری به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
 
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فراخوان همایش که به زودی انتشار می یابد مراجعه، و یا با دفتر پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به شماره 33901730-028 تماس حاصل مراجعه نمایند.