شنبه 1 اردیبهشت 1397

حضور مرکز رشد واحدهای فناور در دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان و نوآور

این نمایشگاه در تاریخ 28-30 فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برگزار گردید