دوشنبه 7 خرداد 1397

گزارش برگزاری رویداد یونیلیور

شرکت یونیلیور با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی و مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی، رویدادی را با حضور مدیرکل زنجیره تأمین و به منظور آشنایی دانشجویان رشته های مرتبط با فعالیت های این شرکت در تاریخ 7 خرداد ماه برگزار نمود.

 شرکت یونیلیور با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی و مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی، رویدادی را با حضور مدیرکل زنجیره تأمین و به منظور آشنایی دانشجویان رشته های مرتبط با فعالیت های این شرکت در تاریخ 7 خرداد ماه برگزار نمود.

محورهای سخنرانی: آشنایی با یونیلیور و تجربیات مدیرکل واحد زنجیره تأمین

این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان خاتمه یافت.