شنبه 26 آبان 1397

پیش رویداد استارت آپ ویکند تخصصی حوزه توزیع گاز

زمان: دوشنبه 28 آبان ماه ساعت 10-12
مکان: مرکز رشد واحدهای فناور (ساختمان رویش)