شنبه 11 مهر 1394

نمایشگاه کارآفرینی در دانشگاه برگزار شد

این نمایشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف آشنایی دانشجویان با کارآفرینی و فعالیت های مرکز کارآفرینی دانشگاه در دانشکده فنی مهندسی برگزار گردید.