دوشنبه 27 مهر 1394

دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار

مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار می کند: دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار