چهارشنبه 27 آبان 1394

مسابقه مسابقه خوشمزه پول در بیار

مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه برگزار می کند: مسابقه خوشمزه پول در بیار