شنبه 1 خرداد 1395

نمایشگاه دستاوردهای مرکز کارآفرینی دانشگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار میکند:
نمایشگاه دستاوردهای مرکز کارآفرینی دانشگاه
دوشنبه 3 خرداد- دانشکده فنی مهندسی