مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 16 فروردین 1396

نخستین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان استان برگزار میشود.