مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : اولین رویداد اکسل قزوین

زمان ارسال خبر : چهارشنبه 23 فروردین 1396

چگونه یک کسب و کار موفق راه اندازی کنیم؟ دوشنبه 28 فروردین ماه، آمفی تئاتر آینده پژوهی