مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار

زمان ارسال خبر : دوشنبه 27 مهر 1394

مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار می کند: دوره آموزشی کارآفرینی و کسب و کار