معرفی مرکز رشد

لوگوی مرکز رشدمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین با محوریت حمایت از دانشگاهیان کارآفرین فعالیت خود را بطور جدی از سال 91 آغاز نمود   .

این مرکز به موازات مرکز توسعه ی کارآفرینی دانشگاه در پی بهره برداری هرچه بیشتر از منابع انسانی متخصص، ماهر و خلاق بواسطه ی آموزش مهارتهای تجاری سازی و کارآفرینی، توسعه ی مشاغل دانش بنیان و در نهایت تحقق دانشگاه کارآفرین می باشد   .

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حال حاضر چندین واحد فناور با طرح های پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی را تحت پوشش خود داشته و در عین حال با مساعدت های ریاست دانشگاه، برنامه ی ها پیشین خود مبنی بر رایزنی و سیاستگزاری جهت ارائه ی خدمات مطلوب، معرفی شایسته ی جایگاه این مرکز در محیط علمی-تحقیقاتی دانشگاهی به عنوان مخاطب اصلی و اولیه ی خود با هدف جذب موثر واجدین شرایط و همچنین تکمیل و توسعه ی زیرساختهای مربوطه را نیز در دستور کار دارد   .   

بروزرسانی : جمعه 29 شهریور 1392 - 04:40:00