تعریف مرکز رشد

مراکز رشد از شرکتهای نوپا و هسته های دانش بنیان جهت تجاری سازی ایده های نوآورانه حمایت می کنند .  این مراکز، تسهیلاتی را جهت رفع موانعی نظیر در اختیار نداشتن بودجه ی اولیه جهت آغاز فعالیت، عدم امکان تعامل با متخصصین و مشاورین علمی، فقدان ارتباط موثر با صنعت، ناآشنایی با فرآیند علمی و استاندارد تجاری سازی از بدو شکل گیری ایده تا ورود محصول به بازار هدف و  .  .  .  در اختیار واجدین شرایط قرار میدهند تا در نهایت منجر به توسعه ی اقتصاد دانش مدار گردد . 

بروزرسانی : چهارشنبه 20 شهریور 1392 - 11:25:27