واحدهای مستقر در مرکز

شرکت صنایع مکاترونیک شریف آریو

شرکت توسعه واپایش هوشمند

شرکت شاهین سپید دانش

شرکت تحقیقاتی کبریا

شرکت پارس توان پردازش هوشمند

شرکت فناوری انرژی و محیط زیست دانا

شرکت سامانه های پردازش هوشمند سگال

شرکت فن پرداز سپهر آسیا

شرکت آکپاد پلیمر

شرکت پویندگان سامان محیط گستر

شرکت سوغات گستر شیرین نوین

شرکت ره آرا پردازان پارس

هسته مکدا

هسته فناوران کیهان دانش نوین

هسته رینو

آریا مبتکران ایده پژوه (مرکز اندیشه های برتر)