واحدهای مستقر در مرکز

شرکت صنایع مکاترونیک شریف آریو

شرکت توسعه واپایش هوشمند

شرکت شاهین سپید دانش

شرکت فناوران متحد کبریا

شرکت پارس توان پردازش هوشمند

شرکت فناوری انرژی و محیط زیست دانا

شرکت سامانه های پردازش هوشمند سگال

آبیاری هوشمند

شرکت آکپاد پلیمر

شرکت پویندگان سامان محیط گستر

شرکت سوغات گستر شیرین نوین

هسته مکدا

فناوران کیهان دانش نوین

هسته بازیافت پسماند