مخاطبین مرکز رشد واحدهای فناور    شرکتها و واحدهای فناوری خصوصی با شخصیت حقوقی
    واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع یا سازمان ها
    مراکز تحقیقاتی – توسعه ای
    واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها، هسته های پژوهشی دانشجویی و گروه های تحقیقاتی

 

بروزرسانی :