اطلاعات تماس

      


ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1دکتر مجید قدیریمدیر مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی33901878
2دکتر محسن نصرآبادیمعاون مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی33901879
3مهندس فاطمه ناظمی جنابیکارشناس مرکز رشد واحدهای فناور3390187633901879
4مهندس ولی اله سلیمانیکارشناس مرکز توسعه کارآفرینی33901877

قزوین - انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی - مجتمع دانشگاه - خیابان خلیج فارس جنوبی - خیابان قلم  - ساختمان پویش- طبقه دوم- مرکز رشد واحدهای فناور     کدپستی 3414896818

تلفن: 02833901876 دورنگار: 02833901879 

رایانامه: roshd[at]pst.ikiu.ac.ir